رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

مهران شیروانی


هیات علمی, مدیر
  • 031-33913480
بنفشه خلیلی


هیات علمی
  • 031-33913472
شمس اله ایوبی
هیات علمی، استاد

هیات علمی
  • 031-33913470
محمد علی حاج عباسی
هیات علمی، استاد

هیات علمی
  • 031-33913477
حسین خادمی
هیات علمی، استاد

هیات علمی
  • 031-33913383
مهران شیروانی


هیات علمی, مدیر
  • 031-33913480
فرشید نوربخش


هیات علمی
  • 031-33913479
زهره تمیزی
کارمند، کارشناس آزمایشگاه

کارشناسان
  • 031-33913530

تحت نظارت وف بومی