رفتن به محتوای اصلی
x

افراد

مهران شیروانی
مدیر گروه پژوهشی روابط خاک و گیاه

هیات علمی, مدیر
  • 031-33913480
مجید افیونی
هیات علمی، استاد

هیات علمی
  • 031-33913343
شمس اله ایوبی
هیات علمی، استاد

هیات علمی
  • 031-33913470
محمد علی حاج عباسی
هیات علمی، استاد

هیات علمی
  • 031-33913477
حسین خادمی
هیات علمی، استاد

هیات علمی
  • 031-33913383
حسین شریعتمداری
هیات علمی، استاد

هیات علمی
  • 031-33913471
مهران شیروانی
مدیر گروه پژوهشی روابط خاک و گیاه

هیات علمی, مدیر
  • 031-33913480
محمدرضا مصدقی
هیات علمی، استاد

هیات علمی
  • 031-33913478
فرشید نوربخش
هیات علمی، استاد

هیات علمی
  • 031-33913479
زهره تمیزی
کارمند، کارشناس آزمایشگاه

کارشناسان
  • 031-33913530